فعالیت

  • ایران کانتین یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    کانکس ها باید از سطح شهر جمع‌آوری شوند!

    ایران کانتین: هرچند مردم مناطق زلزله‌زده تمایلی به تحویل کانکس ها ندارند اما تعداد سه‌هزار و ۹۱۱ کانکس از سطح شهر باید جمع‌آوری شوند، و بنیاد مسکن باید مدیریت کند و هفتگی تعدادی کانکس را جمع‌آوری کند و آمار را ارائه دهد!

    ادامه مطلب:

    کانکس ها باید از سطح شهر جمع‌آوری شوند!